• Voordelige prijzen en goede service!
 • Verstuurd binnen 2 werkdagen!
 • Gratis thuisbezorgd vanaf €50,-

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Mamre’s Eik. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Mamre’s Eik. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mamre’s Eik behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mamre’s Eik erkend.

1.4 Mamre’s Eik garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mamre’s Eik bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Mamre’s Eik zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mamre’s Eik geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mamre’s Eik heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mamre’s Eik. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen 14 dagen na retourmelding in de originele verpakking met aangehechte kaartjes (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt bij Mamre’s Eik er zorg voor dat binnen 14 dagen na melding van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald mits het product in goede orde retour ontvangen is. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mamre’s Eik, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand bij Mamre’s Eik . Mamre’s Eik houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 bij Mamre’s Eik respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 bij Mamre’s Eik maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 1. Garantie

6.1 bij Mamre’s Eik garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van bij Mamre’s Eik komt overeen met de fabrieksgarantietermijn bij Mamre’s Eik is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan bij Mamre’s Eik deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan bij Mamre’s Eik. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering bij Mamre’s Eik schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking met aangehechte kaartjes (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer bij Mamre’s Eik gegrond worden bevonden, zal bij Mamre’s Eik naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van bij Mamre’s Eik en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van bij Mamre’s Eik) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van bij Mamre’s Eik gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van bij Mamre’s Eik voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 bij Mamre’s Eik is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens bij Mamre’s Eik in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van bij Mamre’s Eik en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt bij Mamre’s Eik zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden bij Mamre’s Eik slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen bij Mamre’s Eik gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 bij Mamre’s Eik kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen bij Mamre’s Eik en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door bij Mamre’s Eik op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 bij Mamre’s Eik behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc., o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van bij Mamre’s Eik gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 1. Overmacht

10.1 bij Mamre’s Eik is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van bij Mamre’s Eik alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 bij Mamre’s Eik behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval bij Mamre’s Eik gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien bij Mamre’s Eik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 bij Mamre’s Eik is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle bij Mamre’s Eik aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mamre’s Eik zolang de afnemer de vorderingen van bij Mamre’s Eik uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van bij Mamre’s Eik wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door bij Mamre’s Eik geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan bij Mamre’s Eik of een door Mamre’s Eik aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin bij Mamre’s Eik haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht bij Mamre’s Eik zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mamre’s Eik.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen bij Mamre’s Eik en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij bij Mamre’s Eik er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 1. Klachtenregeling

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.|

14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites bij Mamre’s Eik.

 1. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Mamre’s Eik te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van bij Mamre’s Eik geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden bij Mamre’s Eik is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Mamre’s Eik te ontzeggen.

3.Wijziging

Mamre’s Eik is te allen tijde gerechtigd de informatie op Mamre’s Eik en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Bij Mamre’s Eik adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 1. Doel Mamre’s Eik

Mamre’s Eik beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over beveiligingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door Mamre’s Eik aangeboden producten zijn de voorwaarden van Mamre’s Eik van toepassing. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Mamre’s Eik zijn de voorwaarden van Mamre’s Eik respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het bij Mamre’s Eik of haar partner geleverde deel van het pakket bij Mamre’s Eik streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Mamre’s Eik de informatie op bij Mamre’s Eik webshop met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 1. Hyperlinks
 2. De website van Mamre’s Eik bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Mamre’s Eik. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
 3. Mamre’s Eik kan hyperlinks naar websites van partners van bij Mamre’s Eik en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Mamre’s Eik is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Mamre’s Eik deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.
 4. Eigendom

Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Mamre’s Eik, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van Mamre’s Eik geldt: © 2020 Mamre’s Eik, Nederland.

 1. Informatie

Mamre’s Eik en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van bij Mamre’s Eik zijn die van de auteur(s) Het is niet toegestaan informatie die van Mamre’s Eik wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

 1. Gebruiksrecht

Mamre’s Eik verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Mamre’s Eik te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Mamre’s Eik te kunnen raadplegen of Mamre’s Eik in zoekmachines opzoek-baar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Mamre’s Eik te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die Mamre’s Eik worden ontsloten. Bovendien is het verboden Mamre’s Eik – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers Mamre’s Eik voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 1. Beveiliging

Mamre’s Eik spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

 1. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van Mamre’s Eik achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Mamre’s Eik te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Mamre’s Eik staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Mamre’s Eik is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Mamre’s Eik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Mamre’s Eik, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Via Mio Webstore of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Mamre’s Eik, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Mamre’s Eik te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid Mamre’s Eik

 1. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 1. Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op Mamre’s Eik gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Mamre’s Eik worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 

Genieten zonder zorgen...

Gratis verzending

Boven de € 50,-

Het perfecte cadeau

Altijd leuk ingepakt!

Duurzaam

Met liefde gemaakt!

Garantie

Tot 3 maanden na aankoop